לא מצאנו תוצאות

מסמך הסבר להוספת SPF & DKIM

תחילה יש לבצע 2 פעולות שמטרתן להגיע לאזור הזנת הרשומות:

 

 1. יש להתחבר למערכת הניהול של הדומיין.
 2. יש להיכנס לאזור בו ניתן לעדכן ולהוסיף את רשומת ה- DNS

 

עדכון הגדרות SPF:

 

במידה ולא קיימת בהגדרות ה- DNS רשומת TXT המכילה את התווים v=spf , יש לבצע את הפעולות הבאות:

 

  1. יש להוסיף רשומת DNS חדשה מסוג TXT
  2. יש להקליד את הערך @ בשדה Host/Name
  3. בשדה Content/TXT Value, יש להקליד את הערך הבא: 

v=spf1 include:youlinktv.com ip4:62.219.80.0/24 ~ all

 

במידה וכבר קיימת רשומה כזאת, יש לערוך אותה ולהוסיף לה את הערכים באופן הבא (אך ורק מה שמודגש):

 

v=spf1 ip4:… ip4:62.219.80.0/24 … include… include:youlinktv.com ~all

 

עדכון הגדרות DKIM:

 

 1. יש להוסיף רשומת TXT חדשה
 2. יש להקליד את הערך alfa._domainkey בשדה Host/Name
 3. בשדה Content/TXT Value, יש להקליד את הערך הבא: 

 

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256;
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC+bGl6UdyLB2oXWCGDxu715LS2EZ0U6LwA3z6DrGMZALT+ZG33oYXUQVQmLQHg0mvTowJC9eEejTJWrbLPyd/20RU19XMyj7NXnAAsJWbzRzQcRcc/mlgJPseKrjRzAo38WIDovuUxxpfLslRgX82c2jENw5Ff4gO/XeyLaTneWQIDAQAB

עדכון הגדרות DMARC:

 

אם לא קיימת לכם רשומת DMARC, ניתן להוסיף רשומת DNS חדשה.
אם זאת הפעם הראשונה שאתם מוסיפים רשומת DMARC, מומלץ להגדיר את סוג הפעולה כ- none, על מנת לבחון מי שולח בשמכם מיילים ואת ההשפעה הפוטנציאלית לפני שמשנים את סוג הפעולה ל- reject או quarantine.

 1. יש להוסיף רשומת TXT חדשה
 2. יש להקליד את הערך _dmarc בשדה Host/Name
 3. בשדה Content/TXT Value, יש להקליד את הערך הבא: 

 

v=DMARC1; p=none; rua=mailto:report@example.com

 

במידה והדומיין שלכם הוא example.com, יש להגדיר תיבה אליה תקבלו את הדוחות (חשוב לא לשכוח לרשום: mailto לפני).